آب پاش (4)

اره دستی (5)

اره زنجیری (5)

سمپاش (22)

شاقول و نخ ریسمان (4)

قیچی باغبانی (7)