آب پاش (4)

اره دستی (4)

اره زنجیری (4)

سمپاش (22)

شاقول و نخ ریسمان (4)

قیچی باغبانی (7)