انبر قفلی (2)

انبر کلاغی (1)

انبردست (4)

دم باریک (2)

سیم چین (7)

سیم لخت کن (1)