انبر خار (3)

انبر پرچ (2)

انبر قفلی (3)

انبر کلاغی (1)

انبردست (5)

دم باریک (2)

سیم چین (10)

سیم لخت کن (6)