جعبه گرد بر (4)

گردبر آهن HSS (1)

گردبر بتن و دنباله (2)

گردبر پرگاری (1)

گردبر کبالت (26)