مجموعه 18 عددی مته گردبر 

مشخصات فنی

توضیحات یک عدد22mm یک عدد29mm یک عدد35mm یک عدد44mm یک عدد51mm یک عدد64mm یک عدد76mm یک عدد89mm یک عدد102mm یک عدد رابط 20mm یک عدد رابط mm 22 وزن : 1500 گرم