اره افقی بر (1)

اره عمود بر (2)

اره فارسی بر (2)

اره گردبر (2)